Obchodní podmínky

Podmínky užívání portálu Scio:Doučování

Portál Scio:Doučování slouží k propojení žáku a studentů, resp. jejich rodičů, kteří hledají online doučování, a lektorů, kteří nabízejí online výuku. Portál si mohou prohlížet všichni návštěvníci, některé funkce jsou přístupné jen pro registrované uživatele. Služby portálu mohou využívat Externí lektoři, Scio lektoři a uživatelé – studenti, žáci a jejich rodiče.

Provozovatel portálu Scio:Doučování

www.scio.cz, s.r.o. (dále také jen společnost Scio)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551
Sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 017
E-mail: doucovani@scio.cz
IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25

Podmínky pro uživatele

Neregistrovaný uživatel

Neregistrovaný uživatel Portálu Scio:Doučování může celý Portál procházet a prohlížet si nabídku doučování a profily lektorů. U externích lektorů vidí cenu doučování, pro zviditelnění kontaktních údajů lektora je zapotřebí se registrovat. U Scio lektorů vidí všechny informace, pouze možnost objednat si lekce je vyhrazena registrovaným uživatelům.

Registrace, zřízení uživatelského účtu

Registraci a tedy zřízení uživatelského účtu může učinit sám student starší 15 let, pro mladší děti zřizují uživatelský účet rodiče. Pro registraci a vytvoření profilu uživatele je potřeba zadat jméno, příjmení, email a heslo. Rodiče mohou zřídit pod jedním uživatelským jménem jeden účet i pro více svých dětí. Uživatelem je ve smyslu těchto podmínek ten, kdo si objedná doučování a následně služby doučování využívá; v případě, že za dítě provádí registraci a doučování objednává jeho rodič (zákonný zástupce), odpovídá za dodržování pravidel dle těchto podmínek dítětem tento rodič (zákonný zástupce).

V rámci svého profilu uživatele může uživatel dále upravovat informace o sobě, spravovat zprávy od lektorů a informace o svých doučováních.

Podmínky pro uživatele při čerpání lekcí od Scio lektora

Uživatel si vybere lektora, u nějž chce absolvovat doučování a doučování zaplatí. Není-li u doučování uvedeno jinak, je základní časovou jednotkou doučování jedna vyučovací hodina (tedy 45 minut) (dále jen „lekce“).

Uživatel s lektorem dohodne čas lekce a takto dohodnutý termín doučování je pro obě strany (uživatele i lektora) závazný.

Zrušení doučování uživatelem

V případě, že se uživatel nemůže objednané lekce zúčastnit, může ji zrušit, avšak nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Nebude-li takto zrušena, může ji Scio lektor označit jako odučenou, v takovém případě se peníze za tuto lekci uživateli nevrací.

Právo společnosti Scio doučování neuskutečnit či ukončit

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s uživatelem, který hrubým způsobem narušuje průběh doučování, tedy zejména v situaci, kdy se lekce účastní více účastníků a chování uživatele znemožňuje řádné využívání služeb doučování ostatními uživateli, nebo v případě hrubého chování uživatele vůči lektorovi. V případě, že se takové jednání uživatele bude opakovat, je společnost Scio oprávněna zrušit takovému uživateli jeho účet.

Záležitosti neupravené v těchto podmínkách se řídí obecnými obchodními podmínkami společnosti Scio.

Podmínky pro externí lektory

Externím lektorem se může stát kdokoliv, kdo chce poskytovat své lektorské služby. Externí lektor je na Scio zcela nezávislý, pouze využívá služeb Portálu Scio:Doučování.

Externí lektor si na portálu Scio:Doučování zřídí profil a jeho prostřednictvím pak může nabízet své lektorské služby, portál Scio:Doučování slouží ke zprostředkování kontaktu Externího lektora se zájemcem o doučování pro realizaci výuky. Další podrobnosti si domlouvá lektor přímo se zájemcem o doučování a přímo od něj dostává za své služby zaplaceno. Poskytovatelem výuky je externí lektor a on také zodpovídá za veškeré náležitosti s výukou související. Externí lektor si sám určuje cenu za doučování i způsob jejího zaplacení.

Založení profilu externího lektora

Zájemce v registraci uvede svůj email, heslo, jméno a příjemní, svůj popis pro profil lektora, vybere oblast doučování (učivo ZŠ, příprava na přijímací zkoušky na SŠ, učivo SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky VŠ, učivo VŠ) a předměty, z nichž lektor nabízí doučování.

Externím lektorem může být i mladší 15 let, avšak v takovém případě je nezbytné, aby profil externího lektora založil jeho rodič (zákonný zástupce). Rodič (zákonný zástupce) je pak odpovědný za plnění povinností Externím lektorem.

Odesláním registračního formuláře stvrzuje zájemce svůj závazek řídit se těmito Podmínkami a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.

Společnost Scio schvaluje každý nově zřizovaný profil Externího lektora a vyhrazuje si právo profil neschválit. K neschválení profilu přistoupí společnost Scio pouze ze závažných důvodů (zejména, nikoliv však pouze pokud informace v něm uvedené jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, pokud má společnost Scio odůvodněnou pochybnost o pravdivosti uvedených údajů, popis služeb neodpovídá určení portálu Scio:Doučování). Ze stejných závažných důvodů může společnost Scio profil Externího lektora následně i zrušit.

Po schválení profilu společností Scio je třeba profil aktivovat uhrazením měsíční platby za služby portálu Scio:Doučování. Poplatek se rekurentně strhává z platební karty Externího lektora. Strhávání měsíčních plateb může Externí lektor kdykoliv zastavit. Po skončení posledního měsíce, na který je platba uhrazena, bude profil deaktivován. Neaktivní profil uživatelé Portálu nevidí.

Podmínky pro Scio lektory

Scio lektor je lektor, který své lektorské služby poskytuje jako pracovník společnosti Scio.

Scio lektor má na Portále Scio:Doučování profil a jeho prostřednictvím pak může nabízet své lektorské služby, portál Scio:Doučování slouží ke zprostředkování kontaktu s uživatelem pro realizaci doučování. Podrobnosti o doučování (termín, frekvence lekcí) si domlouvá lektor přímo s uživatelem. Cena doučování je určena společností Scio a je hrazena uživatelem společnosti Scio.

Zájemce musí splnit následující podmínky, aby se mohl stát Scio lektorem:

  • Přihlášení zájemce do výběrového řízení, vyplnění dotazníku o doučování
  • Zodpovězení otázek k metodice doučování a případný pohovor se společností Scio
  • Uzavření smlouvy se společností Scio
  • Společnost Scio je oprávněna při procesu registrace Scio lektora vyžadovat od lektora předvedení ukázkové hodiny na zvolené téma

Po splnění těchto podmínek je lektorovi zřízen profil Scio lektora, který bude obsahovat popis pro profil lektora, oblast doučování (učivo ZŠ, příprava přijímací zkoušky na SŠ, učivo SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky VŠ, učivo VŠ) a předměty, u kterých lektor nabízí doučování.

Scio lektor je povinen po celou dobu, po kterou má aktivní profil na portálu Scio:Doučování, dodržovat Pravidla společnosti Scio pro lektory.

Ve svém profilu na Scio:Doučování si Scio lektor může nastavit termíny, kdy je uživatelům k dispozici pro doučování.

Profil Scio lektora může být dočasně deaktivován na základě dohody Scio lektora se společností Scio. V případě ukončení smlouvy Scio Lektora se společností Scio bude jeho profil na portálu Scio:Doučování zrušen.