Učivo přehledně a srozumitelně - český jazyk

S čím se nejspíš setkáte u přijímaček z češtiny

Jaké přesně budou úlohy u přijímaček na střední z češtiny, se můžeme jen dohadovat. Co však víme, jsou okruhy, kterých se úlohy budou velmi pravděpodobně týkat a které by měli žáci ovládat, pokud chtějí zkoušky úspěšně složit.
Redakce SCIO

Každý rok se v přijímačkách z českého jazyka opakují tyto tematické okruhy, takže lze předpokládat, že ani letošek nebude výjimkou. 

Pravopis

Naučte se hledat chyby v textu. Osvojte si interpunkci ve všech možných podobách.

Větná stavba

Naučte se spočítat počet vět v souvětí. Nezapomeňte na určování větných členů a druhů vedlejších vět. Mohlo by dojít i na určování poměru mezi větami hlavními.

Tvarosloví

Naučte se slovní druhy, včetně konkretizace (typická bývá úloha na druhy zájmen). Zopakujte se problematické tvary ohebných slov (např. slovesná přídavná jména).

Práce s textem

Čtěte pozorně a přemýšlejte o tom, co čtete. Velmi pravděpodobně budete požádáni, abyste seřadili části textu tak, aby byla dodržena textová návaznost, abyste v textu vyhledali informace, abyste oddělili důležité informace od těch nepodstatných a také abyste uměli rozhodnout, zda tvrzení v testu jednoznačně vyplývají z daného textu.

Znovu je třeba zopakovat, že úlohy uvidíte opravdu až u přijímaček, ale výše uvedené oblasti bývají pravidelně v testech zastoupeny. Takže se na ně při doučování a procvičování určitě zaměřte. Zkusit můžete test zdarma (5. třída, 7. třída9. třída) a následně buď další online testy, nebo pro vysvětlení a upevnění znalostí vyzkoušejte individuální přípravu s lektorem.